ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช

ศูนย์วิจัยไรฝุ่น-ศิริราช

 

‘ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช’ (The Siriraj Dust Mite Center for Services and Research) ตั้งอยู่ ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7 ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการมีชื่อเดิมว่า ‘โครงการศึกษาวิจัยไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้’ (House Dust Mite and Allergic Diseases’ Research Project) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดย รศ. วรรณะ มหากิตติคุณ และคณะ ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘โครงการศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา (R & D) ด้านไรฝุ่น และขยายผลสู่เชิงพาณิชย์

 

SDMC เป็น Dust Mite LAB แห่งแรกของภูมิภาคเอเซีย ที่มีการดำเนินงานด้านไรฝุ่นอย่างครบวงจร โดยได้นำภูมิปัญญาด้านไรฝุ่นที่ สั่งสมมามากกว่า 10 ปี จากการทำงานวิจัยและนำนวัตกรรมที่ได้ในลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น สูตรตำรับ วิธีทดสอบ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น ซึ่งได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไว้ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และทะเบียนความลับทางการค้า นอกเหนือจากการลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารชั้นนำระดับนานาชาติ ดังนั้นงานบริการที่ดำเนินการอยู่จึงมีแหล่งที่มา สามารถอ้างอิงจากวารสารที่มีชื่อเสียงของโลกได้ นอกจากงานบริการตรวจวิเคราะห์ด้านต่างๆแล้ว โครงการฯ ยังมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในการผลิตวัคซีนไรฝุ่นในเชิงพาณิชย์ และสร้างเครือข่ายกับองค์กรในต่างประเทศ โดยเป็น Bioresource Center ด้านไรฝุ่นในภูมิภาคเอเซีย อีกด้วย

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://www.dustmitethailand.com/about.php